Producenci
Regulamin

Regulamin

I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego

www.dento-mania.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dento-mania.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dento-mania artykuły higienizacyjne Zuzanna Bebak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Państwa dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. W dento-mania.pl podstawą naszego działania jest art.6 ust.1 lit. B i C RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dento-mania.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dostępny pod adresem sklep internetowy www.dento-mania.pl, prowadzony jest przez Zuzannę Bebak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Dento-mania artykuły higienizacyjne Zuzanna Bebak zarejestrowaną pod  NIP: PL679-285-00-06 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane adresowe: Dento-mania artykuły higienizacyjne Zuzanna Bebak ul. Szpitalna 4b 34-400 Nowy Targ

NIP: PL679-285-00-06, REGON: 123172266.

2.4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@dento-mania.pl  lub pod numerem telefonu

+ 48 883-393-399 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Dento-mania artykuły higienizacyjne zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dento-mania.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym niezbędnym jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www. FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” oraz aktywny interpretator JavaScript.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Dento-mania artykuły higienizacyjne może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Dento-mania artykuły higienizacyjne za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Dento-mania artykuły higienizacyjne.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dento-mania artykuły higienizacyjne.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Dento-mania artykuły higienizacyjne,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do dento-mania.pl w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@dento-mania.pl lub w formie pisemnej pod adres Dento-mania artykuły higienizacyjne ul. Szpitalna 4b, 34-400 Nowy Targ.

Likwidacja konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez dento-mania.pl oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera lub paczkomatu w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez dento-mania.pl oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

3.9. Dento-mania.pl może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.dento-mania.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności.

Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu mowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera lub doręczenia go do paczkomatu, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

3.10. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

3.11. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający oświadczenie woli Klienta w sprawie Reklamacji do dento-mania.pl w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dento-mania.pl lub w formie pisemnej na adres: Dento-mania artykuły higienizacyjne ul. Szpitalna 4b, 34-400 Nowy Targ.

3.12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, uzasadnienie reklamacji.

3.13. Dento-mania.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie nie później niż 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

3.14. Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.dento-mania.pl w sposób anonimowy.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.dento-mania.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dento-mania artykuły higienizacyjne Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską - firma InPost – Paczkomaty i kurier, Poczta Polska – przesyłki polecone i paczki, w tym zagraniczne lub odbiór osobisty. Koszty dostawy są podane w zakładce Koszty i sposób dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji przy płatnościach kartą i księgowania środków na koncie przy wybraniu przelewu bankowego jako formy płatności.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dento-mania.pl, pobrać go, sporządzić jego wydruk, odręcznie wypełnić lub wysłać e-mail na adres sklep@dento-mania.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia – paragonu fiskalnego.

VI. Ceny, metody płatności, termin płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

a) przelewem Santander Bank Polska nr konta 12 1090 1838 0000 0001 2395 9055,

b) płatność w systemie Blue Media- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A. Dostępne formy płatności - Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

c) odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 4b - forma płatności: gotówka lub karta.

6.3. Termin płatności.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Dento-mania artykuły higienizacyjne

ul. Szpitalna 4b 34-400 Nowy Targ

tel. 883 393 399 sklep@dento-mania.pl

Pon - Pt  od 9.00 do 19.00

7.2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku sprzedaży jednego towaru:

- Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:

- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę stanowiącą cenę rzeczy w dniu jej zakupu , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na podany przez Państwa numer rachunku bankowego. Nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Dento-mania artykuły higienizacyjne ul. Szpitalna 4b, 34- 400 Nowy Targ), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Prosimy nie upychać, nie zgniatać towaru w opakowaniu lecz postarać się odesłać go w takiej formie w jakiej został do Państwa dostarczony.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. Dento-mania artykuły higienizacyjne Zuzanna Bebak ul. Szpitalna 4b, 34-400 Nowy Targ jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@dento-mania.pl. Dento-mania artykuły higienizacyjne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

8.4. Firma Dento-mania artykuły higienizacyjne nie jest producentem towarów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Dento-mania artykuły higienizacyjne podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dento-mania artykuły higienizacyjne o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 4b, mailowo pod adres sklep@dento-mania.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma Dento-mania artykuły higienizacyjne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona Danych osobowych

10.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dento-mania artykuły higienizacyjne, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

10.2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

10.3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Dento-mania artykuły higienizacyjne, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci Newslettera.

10.4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

10.5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: sklep@dento-mania.pl.

10.6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

10.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

10.8. Z chwilą rejestracji na stronie www.dento-mania.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt: w formie elektronicznej, na adres: sklep@dento-mania.pl, w formie pisemnej na adres: 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 4b.

Masz prawo otrzymać dane Cię dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO).

W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dento-mania artykuły higienizacyjne Zuzanna Bebak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dento-mania artykuły higienizacyjne Zuzanna Bebak a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dento-mania artykuły higienizacyjne.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kodeks dobrych praktyk

Zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa.

2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.

3. Regularne monitorowanie dostępności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy.

4. Lojalność i gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z zaangażowaniem.

5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli uznamy, że nie posiadamy produktu, który jest odpowiedzią na Jego oczekiwania.

6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.

7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów.

8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki.

9. Nieuchylanie się od wywiązywania z zobowiązań.

10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

11. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl